Email This  Print This 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการ เงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร งานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้แจ้ง แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

ส่วนบริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

วันที่คณะกรรมการมีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่ายเงินปันผล
ประเภทเงินปันผล
เงินปันผล
วันผลประกอบการ
20/03/60
05/05/60
25/05/60
เงินปันผล
0.274
01/01/59-31/12/59
15/03/59
09/05/59
26/05/59
เงินปันผล
0.1560
01/01/58-31/12/58
06/03/58
07/05/58
26/05/58
เงินปันผล
0.0625
01/01/57-31/12/57
24/03/57
08/05/57
28/05/57
เงินปันผล
0.0568
01/07/56-31/12/56
27/08/56
12/09/56
25/09/56
เงินปันผล
0.11
01/01/56-30/06/56
12/03/56
03/05/56
23/05/56
เงินปันผล
0.1020
01/01/55-31/12/55
12/03/56
03/05/56
23/05/56
หุ้นปันผล
5.4466230936 : 1
01/01/55-31/12/55
12/03/56
26/03/56
11/04/56
เงินปันผล
1.00
01/01/55-30/09/55
22/08/55
05/09/55
20/09/55
เงินปันผล
1.45
01/01/55-30/06/55
13/02/55
ไม่จ่ายเงินปันผล
0.00
01/01/54-31/12/54
13/02/55
24/02/55
09/03/55
เงินปันผล
0.64
01/07/54-30/09/54
14/09/54
03/10/54
13/10/54
เงินปันผล
1.67
01/01/54-30/06/54
04/03/54
26/04/54
12/05/54
เงินปันผล
0.89
01/10/53-31/12/53
09/12/53
20/12/53
30/12/53
เงินปันผล
1.50
01/04/53-30/09/53
16/06/53
05/07/53
15/07/53
เงินปันผล
0.86
01/01/53-31/03/53
17/02/53
27/04/53
13/05/53
เงินปันผล
0.70
01/10/52-31/12/52
11/11/52
24/11/52
09/12/52
เงินปันผล
0.70
01/01/52-30/09/52
10/07/52
21/07/52
30/07/52
เงินปันผล
0.84
01/07/51-31/12/51
22/04/52
ไม่จ่ายเงินปันผล
0.00
21/08/51
02/09/51
19/09/51
เงินปันผล
0.25
01/01/51-30/06/51
25/02/51
08/04/51
02/05/51
เงินปันผล
1.50
01/01/50-31/12/50